O FIRMIE       OFERTA      PORADY       PROMOCJE      KONTAKT

 
    O FIRMIE
    OFERTA
    PORADY
    PROMOCJE
    KONTAKT
  DRZWI

Materia?, z kt?rego s? zrobione, kolor i rodzaj wyko?czenia nale?y dobra? tak, by wsp??gra?y z wizerunkiem ca?ego budynku. Drzwi powinny te? by? szczelne i mie? na tyle dobr? izolacyjno?? termiczn?, ?eby nie ucieka?o przez nie zbyt wiele ciep?a. Wa?ne jest r?wnie?, aby mia?y stabiln? konstrukcj? i szczelnie przylega?y do o?cie?nicy. Mocne i sztywne drzwi b?d? odporniejsze na paczenie si?. Przy naszym klimacie skrzyd?a drzwi wej?ciowych musz? wiele znosi?. Dlatego o ich jako?ci ?wiadczy r?wnie? wytrzyma?o?? na zmiany temperatury, opady atmosferyczne i promienie s?oneczne. Do produkcji drzwi wykorzystuje si? r??ne materia?y – przewa?nie drewno, metal lub PCW. Zanim wi?c wyruszymy na poszukiwanie, dowiedzmy si?, jakie s? mi?dzy nimi r??nice, w co mog? by? wyposa?one oraz kt?re cechy decyduj? o ich trwa?o?ci i u?yteczno?ci.
Rama z p?ycinami

Podstawowym elementem drzwi o konstrukcji p?ycinowej jest rama no?na wykonana z drewna, PCW lub metalu. Pola mi?dzy elementami ramy wype?nione s? p?ycinami (kasetonami).

Drewniane Ich rama jest z drewna klejonego. Wpasowane w ni? p?yciny mog? by? zrobione z drewna litego lub tylko wyko?czone sklejk? drewnian?. Powierzchnia ramy i p?ycin zabezpieczona jest dwiema warstwami lakieru lub farby. W sprzeda?y s? drewniane drzwi ocieplone lub nie. W drzwiach drewnianych ocieplanych materia? izolacyjny znajduje si? wy??cznie w p?ycinach, pomi?dzy dwiema warstwami sklejki ozdobnie frezowanej. Mo?e on by? r?wnie? umieszczony w p?ycinie b?d?cej gotowym panelem, kt?ry producenci drzwi wmontowuj? w ram? skrzyd?a. Zastosowanie ocieplenia pozwala na wykonanie cie?szych, a co za tym idzie i l?ejszych drzwi. W przypadku drzwi drewnianych nieocieplanych wa?na jest przede wszystkim grubo?? p?ycin, gdy? ma ona decyduj?cy wp?yw na izolacyjno?? ciepln? ca?ego skrzyd?a. Aby wi?c dobrze izolowa?y termicznie, musz? by? do?? masywne. Drzwi tego typu nie powinny mie? jednak zbyt du?ych kaseton?w. W drzwiach jednoskrzyd?owych preferowany jest podzia? na osiem lub dziewi?? p?ycin, aby nie by?y zbyt du?e i nie ulega?y wypaczaniu. Drzwi drewniane wa?? 65-90 kg.

Wyb?r drzwi

Cena to podstawowe kryterium wyboru drzwi. Ale czy najwa?niejsze? Mo?e si? przecie? okaza?, ?e dany model jest niewsp??miernie drogi do swojej w?tpliwej jako?ci albo przeciwnie – b?dzie tani, a przy tym ca?kiem niez?y. Wybieraj?c drzwi wej?ciowe, trzeba zwraca? uwag? na ich cechy i parametry. Oto kilka najwa?niejszych:

szeroko?? – od niej zale?y, czy przez drzwi b?dzie si? wygodnie wchodzi?o do domu oraz czy ?atwo b?dzie wnie?? do ?rodka meble i sprz?ty. Nie powinna wi?c by? mniejsza ni? 90 cm. Nale?y pami?ta? o tym, ?e jest to wymiar okre?laj?cy szeroko?? otworu po zamontowaniu o?cie?nicy – otw?r przygotowany do wstawienia drzwi musi by? o 12-15 cm wi?kszy;
wysoko?? – drzwi wej?ciowe powinny mie? co najmniej 201 cm wysoko?ci, przy czym otw?r pozostawiony na ich wmontowanie musi by? przynajmniej o 6-7 cm wi?kszy;
wsp??czynnik przenikania ciep?a U – nie powinien przekracza? 2,6 W/(m²·K). Trzeba si? jednak upewni? u sprzedawcy, ?e wymieniona na etykiecie lub w opisie produktu warto?? tego wsp??czynnika podana jest dla ca?ych drzwi, a nie tylko ich fragment?w, na przyk?ad dla ?rodkowych cz??ci docieplonych piank?. Warto?? wsp??czynnika U zale?y przede wszystkim od u?ytych materia??w i konstrukcji drzwi. I tak, dla drzwi z litego drewna zawiera si? on w przedziale 1,8-2,6 W/(m²·K), dla drewnianych ocieplanych wynosi od 0,9 do 2,6 W/(m²·K), dla stalowych – 1,8-2,6 W/(m²·K), dla drzwi z PCW ze stalowym kszta?townikiem 1,3-2,5 W/(m²·K), natomiast dla tych z kszta?townikiem aluminiowym – 1,1-2,5 W/(m²·K). Drzwi z w??kna szklanego maj? wsp??czynnik przenikania ciep?a 1,3-1,6 W/(m²·K);
izolacyjno?? akustyczna – wyra?a si? j? w decybelach. Im warto?? ta jest wi?ksza, tym mniej ha?asu z zewn?trz b?d? przepuszcza? drzwi. Maj? one najcz??ciej izolacyjno?? akustyczn? na poziomie 30 dB. Jest to jednak parametr, kt?ry nie musi by? okre?lany i podawany przez producenta. Dlatego przy wyborze drzwi nale?y zwr?ci? uwag? mi?dzy innymi na to, czy s? one przylgowe oraz czy maj? uszczelk? (jedn? lub dwie) na o?cie?nicy b?d? skrzydle. Obie te cechy wp?ywaj? korzystnie na szczelno?? drzwi, a wi?c r?wnie? na izolacyjno?? akustyczn?. Poza tym tak wykonane drzwi b?d? si? ciszej otwiera?y i nie da si? nimi trzasn??.

O?cie?nica

O?cie?nica zbudowana jest z dw?ch element?w pionowych, zwanych stojakami, i poziomych: g?rnego nadpro?owego oraz dolnego, zwanego ?lepym progiem. Osadzone s? w niej dwa lub trzy zawiasy. O?cie?nice zwykle kupuje si? w komplecie z drzwiami. Nie ma wi?c obaw, ?e b?d? do nich ?le dopasowane. Do wyboru s? o?cie?nice:

drewniane – wykonane z drewna klejonego, zazwyczaj identycznego z tym do budowy ramy skrzyd?a. Przytwierdza si? je do ?cian stalowymi dyblami lub metalowymi k?townikami i wkr?tami;
metalowe – zrobione z blachy stalowej ocynkowanej grubo?ci 1,2-1,5 mm, fabrycznie pomalowane lub wyko?czone oklein?. Podczas monta?u zaleca si? j? wype?nia? betonem. Metal jest jednak dobrym przewodnikiem ciep?a, dlatego trzeba mie? ?wiadomo??, ?e mog? w tym powstawa? mostki termiczne i o?cie?nica b?dzie przemarza?;
z PCW – stosowane do drzwi z tego samego materia?u. Maj? budow? komorow? i podobnie jak rama skrzyd?a s? wzmocnione kszta?townikiem stalowym. Aby nie przemarza?y, wyposa?one s? we wk?adk? termiczn?;
aluminiowe – sprzedawane wraz z drzwiami o konstrukcji aluminiowej. Maj? budow? profilu komorowego i s? wyko?czone farb?.

Pr?g

Wraz z drzwiami i o?cie?nicami kupujemy r?wnie? listw? progow?. Jest ona elementem uszczelniaj?cym. Zabezpiecza przed ucieczk? ciep?a przez szpar? pod skrzyd?em drzwiowym. Musi by? bardzo solidna, gdy? jest szczeg?lnie nara?ona na ?cieranie i uszkodzenia. Listwy takie zrobione s? przewa?nie z drewna klejonego. Najlepsze b?d? tu twarde gatunki, na przyk?ad d?b. Niekt?rzy producenci wzmacniaj? je profilami aluminiowymi. Najwi?ksz? trwa?o?ci? odznaczaj? si? progi stalowe.

Na zewn?trz czy do ?rodka?

Zanim kupimy drzwi wej?ciowe, powinni?my zdecydowa?, czy b?d? si? one otwiera? do ?rodka, czy na zewn?trz. Oba rozwi?zania maj? wady i zalety. Je?li drzwi otwieraj? si? na zewn?trz, zyskujemy wi?cej miejsca w przedsionku. Nie koliduj? w?wczas z innymi znajduj?cymi si? tam drzwiami. Jednak zim?, gdy napada du?o ?niegu, mo?e by? k?opot z ich otworzeniem. Mi?dzy innymi dlatego nad drzwiami powinno by? zadaszenie. Drzwi otwierane na zewn?trz s? z regu?y o 2-3 cm d?u?sze w por?wnaniu do otwieranych do ?rodka. Wynika to g??wnie st?d, ?e poziom posadzki w przedsionku bywa wy?szy od tej przed wej?ciem (aby woda opadowa nie wp?ywa?a do ?rodka).

Wybieraj?c drzwi, kt?re maj? si? otwiera? na zewn?trz, nale?y koniecznie sprawdzi? u sprzedawcy, czy s? one polecane do takiego monta?u. Nie wszystkie si? do tego nadaj?. Drzwi otwierane do ?rodka s? mniej nara?one na niszcz?ce dzia?anie warunk?w atmosferycznych, zw?aszcza opad?w deszczu. Zawiasy umieszczone s? od wewn?trznej strony, wi?c trudniej jest podwa?y? skrzyd?o. Dobrze, gdy na dole, od strony zewn?trznej, drzwi s? wyposa?one w okapnik. Wtedy sp?ywaj?ca po nich woda nie b?dzie zacieka? na pr?g, tylko sp?ynie na zewn?trzn? posadzk? (powinna mie? uformowany spadek w kierunku przeciwnym do drzwi).

Z szyb? czy bez?

Wyb?r ten zale?y zar?wno od gustu, jak i od potrzeb inwestora. Drzwi pe?ne odcinaj? domownik?w od tego, co si? dzieje za nimi na zewn?trz. Aby zobaczy?, kto stoi przed drzwiami, trzeba je uchyli?, skorzysta? z wizjera albo podej?? do okna. Drzwi bez przeszkle? s? za to doskona?? barier? dla w?cibskich s?siad?w. Drzwi przeszklone polecane s? zw?aszcza do przedsionk?w odci?tych od ?wiat?a s?onecznego. Aby szyby spe?nia?y swoj? funkcj?, powinny by? do?? du?e. Wtedy jednak zmniejszaj? nasze poczucie bezpiecze?stwa. Okazuje si? jednak, ?e zupe?nie nies?usznie. Zamontowane g??boko w konstrukcji nie daj? si? bowiem podwa?y? ani wypchn??. Poza tym w drzwiach montuje si? zestawy szybowe P4/16ar/4 o podwy?szonej odporno?ci na w?amanie. I tak, od zewn?trz jest to pakiet szybowy P4, sk?adaj?cy si? z szyby grubo?ci 4 mm i trzech lub czterech warstw folii antyw?amaniowej, oraz szyba grubo?ci 4 mm. Ca?o?? spina ramka dystansowa szeroko?ci 10-16 mm. Przestrze? mi?dzy szybami wype?nia gaz szlachetny (argon), kt?ry poprawia izolacyjno?? termiczn? przeszklenia. Argonu nie znajdziemy w bardzo ma?ych szybach zespolonych lub takich, kt?re maj? skomplikowany kszta?t.

Przeszklenia mog? te? by? zrobione z szyb z pow?ok?, kt?ra odbija ?wiat?o. Ich zalet? jest to, ?e od zewn?trz nie wida? przez nie, co si? dzieje w domu. Dodatkowo te? mniej si? nagrzewa pomieszczenie za drzwiami.
Drzwi mo?na wyposa?y? w szyby witra?owe. Najefektowniej prezentuj? si? witra?e wykonywane r?cznie, metod? Tiffany’ego, w kt?rych kawa?ki szk?a ??czone s?, jak dawniej, cyn?. Witra?e przyklejane s? do jednej z szyb przeszklenia (od wewn?trz domu lub od zewn?trz) dla zwi?kszenia ich wytrzyma?o?ci.

Nie tylko przeszklenia wpuszcz? s?o?ce do przedsionka. Zam?wi? mo?na tak?e drzwi, kt?re b?d? mia?y po bokach specjalne dostawki, czyli co? w rodzaju dodatkowych skrzyde? wyposa?onych w szyby. Dostawki zazwyczaj s? nieruchome, lecz niekt?re z nich mog? by? wyposa?one w zawiasy i da si? je otwiera?, na przyk?ad wtedy, gdy chcemy wnie?? do domu wyj?tkowo du?y przedmiot. Producenci oferuj? te? na?wietla, czyli przeszklenia montowane tu? nad drzwiami.

Z kolekcji lub na zam?wienie

Wi?kszo?? firm produkuj?cych drzwi ma w?asne kolekcje modeli, kt?re s? w ci?g?ej sprzeda?y. R??ni? si? mi?dzy sob? wymiarami, rodzajem wyko?czenia i wyposa?enia. Mo?na je kupi? od r?ki w wi?kszo?ci sk?ad?w i sklep??w budowlanych. Jest te? wiele firm realizuj?cych zam?wienia indywidualne. Mo?na si? do nich zg?osi? z gotow? koncepcj? lub – po konsultac?jach z doradc? – zaprojektowa? co? na miejscu. Na odbi?r drzwi trzeba w?wczas troch? poczeka?. Mo?e to potrwa? dwa lub trzy tygodnie.

Wyposa?enie

Nie zawsze drzwi sprzedawane s? z pe?nym wyposa?eniem. Najcz??ciej brakuje im wk?adek do zamk?w, klamek lub ko?atek. Wyb?r tych akcesori?w pozostawia si? inwestorom. Do drzwi trzeba te? zazwyczaj dokupi? szyldy lub rozetki os?aniaj?ce zamki oraz styk klamek ze skrzyd?em. Ciekaw? propozycj? jest dokupienie zamka tymczasowego. Umieszcza si? go w drzwiach na czas trwania rob?t wyko?czeniowych w budynku. Gdy robotnicy sko?cz? prace, prowizoryczny zamek zamienia si? na ten w?a?ciwy. Niestandardowym rozwi?zaniem jest wyko?czenie drzwi w dw?ch kolorach – innym od zewn?trz, a innym od wewn?trz. Taki wariant jest szczeg?lnie polecany w?wczas, gdy widzi si? drzwi na przyk?ad z salonu. Wtedy ich barw? nale?y dopasowa? do kolorystyki wn?trza. Takie wyko?czenie podnosi cen? drzwi ?rednio o 10-15%.

Gwarancja

Producenci udzielaj? na swoje drzwi rocznej lub dwuletniej gwarancji. Niekiedy dotyczy ona wszystkich element?w, a czasem przyznawana jest oddzielnie dla konstrukcji i materia??w wyko?czeniowych (okleiny, lakieru). Cho? do monta?u drzwi nie trzeba koniecznie zatrudnia? autoryzowanej ekipy, a nawet mo?na to zrobi? samodzielnie, to jednak firmy zach?caj?, by instalacj? skrzyde? i o?cie?nic zajmowali si? wskazani przez nie wykonawcy. Obiecuj? za to przed?u?enie okresu gwarancyjnego.

?r?d?o: www.muratordom.pl
 
Copyright 2012 © Bomarex. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt i realizacja